Gia Vị Archive

Khai phá tiềm năng bản thân
“Hãy có thời gian tạo động lực cho cả công việc và hưởng thụ; khiến mỗi ngày vừa hữu ích vừa thoải mái, và chứng tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian bằng cách sử dụng nó...
Trong những chặng đường đời của mỗi người, chúng ta thường đối diện với những “CÚ NHẢY” lớn, có thể thay đổi hoàn toàn con đường đi tới đích. Bài này đặc biệt cần đối với những bạn trẻ...