Cuộc Sống Archive

  Chuyện nhiều kỳ của bạn Nấm: Chuyện 1: Mẹ ơi hôm nào mẹ mua cây nấm rồi hai mẹ con mình cùng ăn con nhé. Mẹ ăn một miếng con còn con cũng lấy dĩa ăn một miếng...
Chả có việc gì làm, nên lục time-line ra xem. Thấy dòng thời gian ghi dấu rất nhiều thứ. Post lại theo từng năm từ 2007 đến nay để ghi dấu một chặng đường kỷ niệm. Đôi khi băn...