Câu chuyện về quản trị, Đúc kết tư tưởng của 3 vị TƯỚNG QUÂN: – Thầy Phan Văn Trường – Ông Nguyễn Đức Tài (Thế giới di động) – Ông Trần Kim Thành (Kido’s) Hai ngày, lắng nghe...